Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:
In2Brands B.V.
Vismeerstraat 3A
5384 VL  Heesch
Inschrijfnummer K.v.K.: 56559771

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van In2Brands B.V. gevestigd te Oss, hierna te noemen “de gebruiker”.
2. De opdrachtgever c.q. koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
3. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

4. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.

 

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

De overeenkomst met de wederpartij komt tot stand na schriftelijke bevestiging door de gebruiker of doordat de gebruiker aanvangt met de uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Getoonde en verstrekte monsters, brochures en/of modellen e.d. gelden slechts ter aanduiding.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen,
arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen en dergelijke, is de gebruiker gerechtigd de
verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening mogen worden gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

ARTIKEL 4: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN


1. Opgegeven termijnen waarbinnen zaken moeten zijn geleverd c.q. werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.
4. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij,
behoudt de gebruiker zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de
belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een
redelijke termijn waarop de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
5. Indien de wederpartij ook na verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag
c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en renten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
6. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen prijs c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.
7. De gebruiker is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

ARTIKEL 5: VOORTGANG LEVERING

1. Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan de wederpartij in rekening te brengen.
2. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeken van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


ARTIKEL 6: TRANSPORT

1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
3. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico's adequaat te verzekeren.
4. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q. losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading c.q. lossing.
5. Niet-geaccepteerde bestellingen c.q. leveringen worden door de gebruiker, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 5.


ARTIKEL 7: RECLAMES EN RETOURZENDINGEN

 1. De wederpartij dient terstond doch uiterlijk binnen 24 uur na aflevering de geleverde zaken grondig op afwijkingen zoals gebreken, onjuiste aantallen of foute maten te controleren en vergelijken met de geplaatste order en verzenddocumenten. Afwijkingen dienen ook terstond schriftelijk te worden gemeld bij de gebruiker.
 2. Voor niet-zichtbare gebreken gelden - indachtig het eerste lid - dezelfde voorwaarden, met dien verstande dat de klachttermijn start terstond doch uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking van de afwijking.
 3. Voor alle andere reclamaties geldt een klachttermijn van 5 werkdagen na ontdekking van de klacht. Voor reclamaties ten aanzien van de factuur geldt een klachttermijn van 5 dagen na factuurdatum.
 4. Indien de reclamatie niet binnen de gestelde termijn schriftelijk is gemeld, moet de leverantie en/ of de factuur feitelijk alsook in rechte als juist worden beschouwd. Het tegenbewijs rust in dat geval op de wederpartij.

5. Bestelde zaken worden in de bij de gebruiker voorradige groothandelsverpakkingen geleverd.
Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren, en dergelijke, gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de gebruiker.
6. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
7. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.8. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
8. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de gebruiker de reclame gegrond verklaart.
9. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.


ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

 Gebruiker is jegens wederpartij alleen aansprakelijk voor directe schade aan de geleverde zaken die het rechtstreeks gevolg is van een aan de gebruiker toe te rekenen tekortkoming aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor de door de wederpartij directe geleden schade aan de geleverde zaken indien de wederpartij kan aantonen dat de zaken reeds bij levering ondeugdelijk waren of voor zover de wederpartij kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de gebruiker.

 1. De gebruiker sluit de aansprakelijkheid voor gevolgschade van de wederpartij uitdrukkelijk uit waaronder wordt verstaan - doch niet uitsluitend - winstderving, stagnatieschade, arbeidskosten, rentekosten en reparatiekosten, transportkosten of boetes.
 2. Aansprakelijkheid voor schade wordt in ieder geval uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat de verzekering in het desbetreffende geval uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering plaatsvindt, wordt aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag zonder de BTW.
 3. Onder schade wordt in ieder geval begrepen schade wegens tekortschieten, ontbindingsschade en schade op grond van onrechtmatige daad.
 4. Vorderingen tot schadevergoeding dienen door de wederpartij binnen 1 jaar na aansprakelijkstelling aanhangig te zijn gemaakt bij de daartoe volgens deze voorwaarden genoemde en bevoegde rechter. Na de in lid bedoelde periode zal de vordering tot schadevergoeding zijn verjaard.

 

 ARTIKEL 9 GARANTIE

Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.


ARTIKEL 10: BETALING

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. Bij gebreke van betaling binnen 30 dagen na factuurdatum is de wederpartij van rechtswege in verzuim en met onmiddellijke ingang een vertragingsrente van 2 % per maand verschuldigd aan de gebruiker.
 3. Bij gebreke van betaling binnen 30 dagen na factuurdatum is de wederpartij tevens een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan de gebruiker. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 250,00.
 4. Bij gebreke van betaling binnen 30 dagen na factuurdatum is de wederpartij voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten verschuldigd.
 5. Opschorting en verrekening door de wederpartij van vorderingen van de gebruiker op de wederpartij wordt uitgesloten.
 6. Klachten met betrekking tot facturen dienen met opgaaf van redenen binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk bij de gebruiker te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de facturen feitelijk alsook in rechte als juist worden beschouwd.
 7. De gebruiker is steeds gerechtigd alle op geld waardeerbare vorderingen van de wederpartij op de gebruiker te verrekenen met vorderingen van de gebruiker en de op enigerlei wijze (in)direct aan de gebruiker gelieerde ondernemingen op de wederpartij.
 8. Indien de wederpartij op enigerlei wijze deel uitmaakt van een groep ondernemingen, wordt onder de wederpartij in de zin van dit artikel mede verstaan alle op enigerlei wijze tot die groep behorende ondernemingen.
 9.  Indien de gebruiker het vermoeden heeft dat de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen zal voldoen, dan is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld.

 

ARTIKEL 11: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Behoudens het gestelde in de leden 2 tot en met 11 van dit artikel, zal de eigendom van de zaken op de wederpartij overgaan op het in artikel 5, lid 1 bedoelde tijdstip van (af)levering dan wel het moment waarop deze worden afgehaald.
 2. De gebruiker behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de wederpartij (af)geleverde zaken – betaald en niet betaald – uit hoofde van de door haar gesloten (huur)koopovereenkomsten en daarmee verband houdende dienstverlening.
 3. Indien de gebruiker in het kader van deze overeenkomsten ten behoeve van de wederpartij door de wederpartij te vergoeden werkzaamheden verricht of zal verrichten, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de wederpartij ook deze vorderingen van de gebruiker geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die de gebruiker tegen de wederpartij heeft of mocht verkrijgen wegens tekortschieten - of ontbinding van de overeenkomst - door de wederpartij in één of meer van zijn verplichtingen uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten jegens de gebruiker.
 4. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 5. Zolang de eigendom van de (af)geleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, aan een derde enig ander recht daarop verlenen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), behoudens het bepaalde in lid 9 van dit artikel daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
 6. Op (af)geleverde zaken die in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de wederpartij bevinden, behoudt de gebruiker zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van alle vorderingen die de gebruiker dan uit welken hoofde dan ook, nog tegen de wederpartij mocht hebben. De gebruiker is te allen tijde gerechtigd en wordt hierbij door de wederpartij onherroepelijk gemachtigd om de ter vestiging van dit pandrecht benodigde handelingen te verrichten (waaronder uitdrukkelijk begrepen het vestigen van het pandrecht bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte) en daarbij ook namens de wederpartij op te treden. De wederpartij verplicht zich op verzoek van de gebruiker aan deze verpanding onverwijld zijn medewerking te verlenen.
 7. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de gebruiker te bewaren. De wederpartij is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan de gebruiker op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra de gebruiker te kennen geeft dit te wensen, door de wederpartij aan haar worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van de gebruiker tegen de wederpartij. De laatste twee volzinnen van lid 6 van dit artikel zijn van toepassing.
 8. Indien de wederpartij met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens de gebruiker tekortschiet of de gebruiker goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij in die verplichtingen zal tekortschieten, is de gebruiker gerechtigd om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens de wederpartij, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
 9. Het is de wederpartij toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op voet van het bepaalde in dit artikel.
 10. De wederpartij verbindt zich, zodra de gebruiker de wens daartoe te kennen geeft, vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt, voor zover de wederpartij deze niet verpand heeft aan haar financierende bank, niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker. De wederpartij verbindt zich verder, bedoelde vorderingen, zodra de gebruiker de wens daartoe te kennen geeft, aan de gebruiker te verpanden op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welken hoofde dan ook tegen de wederpartij. De laatste twee volzinnen van lid 6 van dit artikel zijn van toepassing.

 

ARTIKEL 12: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden kan de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden worden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.


ARTIKEL 13: OVERMACHT

1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet- nakoming aan de zijde van de gebruiker, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de
overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuur- verschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract
aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.


ARTIKEL 14: ONTBINDING

 1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel
  6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij de gebruiker daarmee instemt.

  2. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de koopovereenkomst en alle geschillen die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit de overeenkomst of daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdende, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de gebruiker.
 3. De gebruiker is gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.